องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

......................................................................................
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ 818 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ถ. ปราจีนอนุสรณ์ ต. หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร 037-213-724 Fax 037-213-724